Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Wykonujemy dokumentację projektową dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO w oparciu o nowoczesne rozwiązania, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (Aprobata Techniczna, certyfikaty CNBOP-PIB lub ITB, Świadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Projekty techniczne dźwiękowych systemów ostrzegawczych opracowujemy w oparciu o podzespoły dowolnego producenta (który posiada wszystkie wymagane dokumenty dla swoich urządzeń).

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to instalacja służąca do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także poprzez operatora.

Podstawowe normy dotyczące dźwiękowych systemów ostrzegawczych:

PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.
PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe.

Podstawowe zadania DSO to:

Wzmacnianie i rozgłaszanie sygnałów dźwięków wykorzystywanych w sytuacji zagrożenia do szybkiego i sprawnego zmobilizowania osób w celu przystąpienia do przeprowadzenia odpowiednich procedur.
Nadawanie komunikatów do wszystkich lub wyselekcjonowanych stref nagłośnienia.
W ciągu 3 sekund od zaistnienia zagrożenia nadanie sygnału ostrzegawczy – automatycznie na sygnał z centrali sygnalizacji pożaru lub przez operatora.
Źródło tła muzycznego.
Priorytet sygnałów alarmowych przed nagłaśnianiem w warunkach normalnych.