Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

gaszenie

Nasza firma wykonuje projekty techniczne Stałych Urządzeń Gaśniczych-Gazowych (SUG-G tzw. gaszenie gazem) w oparciu o nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku krajowym jak i zagranicznym, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (Aprobata Techniczna, certyfikaty CNBOP-PIB lub ITB, Atest PZH). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Szanowni Państwo! W celu ułatwienia zebrania informacji na temat pomieszczenia do ochrony stałym urządzeniem gaśniczym gazowym (SUG-G) prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie protokołu znajdującego się poniżej lub na dole strony.

Pobierz Protokół z wizji lokalnej (w formacie PDF)

Projekty techniczne SUG-G opracowujemy w oparciu o podzespoły dowolnego producenta. Najczęściej wykonujemy dokumentacje w oparciu o następujące środki gaśnicze:

HFC-227ea (nazwa handlowa FM-200 ®)

HFC-227ea (1,1,1,2,3,3,3 – heptafluoropropan, CF3CHFCF3) to aktywny środek gaśniczy. Powoduje bardzo szybkie gaszenie płomieni poprzez połączenie mechanizmów fizycznych i chemicznych. Mechanizm fizyczny tłumienia płomieni polega głównie na zdolności środka do absorbowania ciepła, co powoduje obniżenie temperatury płomienia i zwalnia rodnikową reakcję łańcuchową występującą w płomieniu. HFC-227ea również oddziałuje chemicznie poprzez przerwanie reakcji łańcuchowej odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie się ognia.

Środkiem gaśniczym o nazwie HFC-227ea jest siedmiofluoropropan będący wodoro fluoropochodną węglowodorów mający symbol CF3CHFCF3.

W stanie wolnym HFC-227ea jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Gaz ten przechodzi w stan ciekły, sprężony pod ciśnieniem w butlach. Środek ten jest popularnym w świecie zamiennikiem halonu. W przeciwieństwie do halonu jest nieszkodliwy dla warstwy ozonowej oraz przy stężeniach gaśniczych nieszkodliwy dla ludzi.

INERGEN® (IG-541)

Środek gaśniczy INERGEN® jest gazem obojętnym i nieszkodliwym dla organizmu. Niewielka zawartość dwutlenku węgla aktywizuje sterowanie oddychaniem zdrowego organizmu ludzkiego tak, że również przy stężeniu tlenu ok. 12% obj., w razie konieczności, jest możliwe przebywanie osób w pomieszczeniu chronionym, przy równoczesnym wystarczającym zasilaniu organizmu człowieka w tlen. Gazowe instalacje gaśnicze INERGEN® mają za zadanie ugasić pożar w fazie początkowej i utrzymać stężenie gaśnicze w pomieszczeniu przez dłuższy czas.

Poniżej skład środka gaśniczego INERGEN®:

 • Azot [N] – 52%
 • Argon [Ar] – 40%
 • Dwutlenek węgla [CO2] – 8%

Gaśnicze działanie środka gaśniczego INERGEN® polega na obniżeniu stężenia tlenu w powietrzu chronionego pomieszczenia z 21% obj. do ok. 13,8% obj. i poniżej. Zadanie to w technice INERGEN® spełniają argon i azot. Mieszanina środka gaśniczego INERGEN® z powietrzem ma podobny ciężar właściwy jak powietrze w pomieszczeniu, przez to możliwe jest stosunkowo długie utrzymanie atmosfery gaśniczej w pomieszczeniu chronionym.

INERGEN® jest nieprzewodzący i tym samym szczególnie użyteczny do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych, elektronicznych, sprzętu komputerowego, nośników danych, urządzeń telekomunikacyjnych i przede wszystkim może być wykorzystywany do ochrony pomieszczeń, w których normalnie pracują ludzie.

Podstawowe zastosowania instalacji gaśniczych INERGEN® to:

 • pomieszczenia komputerowe
 • magazyny cieczy łatwopalnych
 • rozdzielnie elektryczne
 • laboratoria
 • magazyny zbiorów taśm i innych nośników danych
 • archiwa
 • inne

Oraz w oparciu o środki gaśnicze:

 • ARGON ® (IG-01)
 • ARGONIT ® (IG-55)
 • NOVEC 1230 ®

Każdorazowo dokumentacja techniczna powstaje w oparciu o wymagania wybranej normy:

 • NFPA 2001 Standard for Clean Agent Fire Extinguising Systems. 2000 Edition
 • PN-EN 15004-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania
 • PN-EN 15004-5 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC-227ea extinguishant (ISO 14520-9, modified) – oraz pozostałe części normy, dotyczące innych środków gaśniczych
 • PN 51250 zasady projektowania i instalowania urządzeń gaśniczych na CO2
 • NFPA 12. Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems. 2000 Edition
 • Wytyczne VdS 2381:2002-6 Urządzenia gaśnicze na chlorowcopochodne węglowodorów. Projektowanie i instalowanie

Każdy projekt dostosowujemy do potrzeb Inwestora, optymalizujemy go pod kątem występujących w obiekcie zagrożeń. Służymy doradztwem technicznym na etapie wyboru środka gaśniczego.

Poniżej przykładowe stężenia projektowe dostępnych gazów gaśniczych (stężenie projektowe należy zawsze ustalać indywidualnie zgodnie z warunkami panującymi w zabezpieczanej przestrzeni chronionej):

Nazwa handlowa Nazwa zgodnie z NFPA Stężenie projektowe
wyrażone w %
FE25 HFC-125 10,5
CEA410 FC-3-1-10 7,7
Zamienniki Halonów FM-200
FE-227
HFC-227ea 8,6
FE 36 HFC-236fa 6,9
Novec 1230 3,5
 Dwutlenek węgla Dwutlenek węgla  Carbon dioxide 35
Argon  IG-01 48,8
 Gazy obojętne Nitrogen IG-100 43,7
Inergen IG-541 37,8
Argonit IG-55 42,0

W celu złożenia zapytania ofertowego na wykonanie projektu lub wykonania instalacji stałego urządzenia gaśœniczego w Państwa pomieszczeniu, prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do firmy POŻ-INSTALACJE. Ułatwi i przyspieszy to nam sporządzenie dla Państwa oferty.

Pobierz Protokół z wizji lokalnej (w formacie PDF)