Systemy sygnalizacji pożarowej

Wykonujemy projekty techniczne systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) w oparciu o nowoczesne rozwiązania, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (certyfikaty CNBOP-PIB lub CPD, Świadectwa Dopuszczenia CNBOP, ATEX). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Projekty techniczne SSP najczęściej opracowujemy w oparciu o podzespoły producentów:

ESSER by Honeywell
POLON-ALFA
BOSCH
SCHRACK Seconet

Każdorazowo dokumentacja techniczna powstaje w oparciu o wymagania:

PKN-CEN/TS 54-14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji lub
Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2010 lub
NFPA 72 National Fire Alarm Code lub
VdS 2095 Richtlinien fur Brandmedeanlagen; Planung und Einbau.

Każdy projekt dostosowujemy do potrzeb Inwestora, optymalizujemy go pod kątem występujących w obiekcie zagrożeń, nie przewymiarowujemy go, jeżeli nie ma takiej potrzeby.

Zgodnie z §28.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) system sygnalizacji pożarowej to urządzenie przeciwpożarowe obejmujące urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych:
  • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5.000 m
  • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2.500 m
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1.500;
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym;
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10.000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5.000-10.000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1.500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Ogromny wpływ na poziom jak i standard bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wywierają urządzenia przeciwpożarowe, a spośród nich, integrator systemów zabezpieczeń jakim jest system sygnalizacji pożarowej. Rozpatrując wpływ i rolę SSP na bezpieczeństwo pożarowe w budynkach, można wskazać główne zadania tej instalacji, jako:

 • wykrycie pożaru w najwcześniejszym jego stadium, wraz z precyzyjnym wskazaniem miejsca jego powstania,
 • lokalne zaalarmowanie o zagrożeniu wszystkich osób w obiekcie,
 • przekazanie alarmu pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu,
 • przygotowanie obiektu do ewakuacji ludzi i do działań przez Straż Pożarną, poprzez uruchomienie systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, stałych urządzeń gaśniczych, systemu zamknięć ogniowych i wielu innych instalacji przeciwpożarowych i bezpieczeństwa.

W nowoczesnym obiekcie system sygnalizacji pożarowej jest częścią automatyki budynkowej, mającym bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatowanego budynku. Pełni rolę integratora większości systemów technicznych, wypełnia zadania wynikające z przyjętego scenariusza pożarowego, realizując skomplikowane sterowania i kontrolując ich wykonanie w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.