Systemy oddymiania grawitacyjnego

schemat-oddymiania-klatki-schodowejWykonujemy projekty techniczne systemów oddymiania grawitacyjnego w oparciu o nowoczesne rozwiązania, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (Aprobata Techniczna, certyfikaty CNBOP-PIB lub ITB, Świadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Projekty techniczne systemów oddymiania opracowujemy w oparciu o podzespoły dowolnego producenta (który posiada wszystkie wymagane dokumenty dla swoich urządzeń).

Systemy oddymiania, czyli urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła powstałego w czasie pożaru umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek straży pożarnej, szybkie zlokalizowanie pożaru i skuteczne jego ugaszenie.

Przy grawitacyjnym systemie oddymiania, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadzie lub w dachu budynku, oraz otwierają się otwory dla powietrza kompensacyjnego. Przez otwory oddymiające wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacyjne są dostępne dla ludzi przebywających w obiekcie.