Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o uzyskaniu certyfikatów dla personelu nr FGAZ-O/27/00370/16 oraz dla przedsiębiorców nr FGAZ-P/27/0168/16 w zakresie „Systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic” na podstawie Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Certyfikat dla personelu wymagany jest dla pracowników wykonujących następujące czynności w przypadku stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane:

– kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej;
– odzysk, także w odniesieniu do gaśnic;
– instalacja (instalowanie) stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej;
– konserwacja lub serwisowanie stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej.

o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 304/2008”.

Certyfikat dla przedsiębiorców wymagany jest dla firm wykonujących następujące czynności w przypadku stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane:

– instalacja (instalowanie) stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej;
– konserwacja lub serwisowanie stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć pod adresem: http://udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1281&Itemid=1540

fgazy